Priešmokyklinė grupė

Nuo 2002 metų Kuršėnų Pavenčių mokykloje įsteigta priešmokyklinio ugdymo grupė. Joje dirba mokytoja metodininkė Silva Žukauskienė. Priešmokyklinėje  grupėje vaikai ugdosi nuo 6 metų. Priešmokyklinio ugdymo pedagogas sistemingai stebi ir vertina vaiko gebėjimus, socialinę  kultūrinę  kompetenciją, brandumo mokyklai lygmenį, įvairiais  būdais fiksuoja vaiko pasiekimus; daro išvadas apie kiekvieno vaiko patirties kaupimo ypatumus, prireikus inicijuoja individualių ugdymo(-si) programų rengimą, dalyvauja jas rengiant; organizuoja pedagoginį procesą, orientuotą į individualius vaiko ugdymo(-si) poreikius, priešmokyklinio ugdymo tikslus, uždavinius, standartus; kuria stimuliuojančią, funkcionalią, dinamišką, psichologiškai ir fiziškai saugią ugdymo(-si) aplinką; supažindina šeimą su priešmokyklinio ugdymo ypatumais, nuolat informuoja apie vaiko daromą vystymosi pažangą; skatina tėvus dalyvauti grupės veikloje, rūpinasi tėvų švietimu, pagal kompetenciją teikia jiems informaciją, konsultuoja; parenka ugdymo metodus ir priemones, atitinkančias specialiuosius vaikų ugdymo(-si) poreikius; bendradarbiauja su kitais pedagogais (logopedais, specialiaisiais, socialiniais pedagogais, darželio auklėtojomis, būsimąja mokytoja ir kt.); bendrauja ir bendradarbiauja su vietos bendruomene, administracinėmis bei socialinės rūpybos įstaigomis, įvairiomis visuomeninėmis organizacijomis ir kt., prisideda prie bendruomenės socialinių programų įgyvendinimo; tobulina savo kvalifikaciją.

Nors šis ugdymas dar nėra privalomas, tačiau visi – tėvai, pedagogai, mokslininkai mato akivaizdžią šešiamečio dalyvavimo priešmokyklinio ugdymo programoje naudą. Vaikai įgyja socialinių įgūdžių, išmoksta bendrauti su bendraamžiais, orientuojasi naujoje aplinkoje, atlieka tikslines užduotėles. Priešmokyklines grupes lankiusiems vaikams kur kas geriau sekasi pradinėse klasėse. Vaikui iš socialinės rizikos šeimų ar kitais atvejais gali būti skiriamas privalomas priešmokyklinis ugdymas.

Mišrios priešmokyklinio ugdymo grupės veiklos planas 2017 m.

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai