Nuostatai

PATVIRTINTA

Šiaulių rajono savivaldybės tarybos

2016 m. rugsėjo 6 d. sprendimu Nr. T-227

 

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS NUOSTATAI

 

I. SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokyklos (toliau – mokykla) teisinę formą, priklausomybę, savininką, savininko teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją ir jos kompetenciją, buveinę, mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, mokyklos teises ir pareigas, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimo tvarką ir atestaciją, lėšų šaltinius, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, mokyklos veiklos priežiūrą, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.

2. Mokyklos oficialusis pavadinimas – Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla, trumpasis pavadinimas – Kuršėnų Pavenčių mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas – 190057361.

3. Mokyklos įsteigta 1974 m. rugsėjo 1 d.

4. Mokyklos teisinė forma – biudžetinė įstaiga.

5. Mokyklos priklausomybė – savivaldybės.

6. Mokyklos savininkas – Šiaulių rajono savivaldybė, kodas 111105174, adresas: Vilniaus g. 263, 76337 Šiauliai.

7. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija – Šiaulių rajono savivaldybė taryba.

8. Mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija sprendžia Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatyme, kituose įstatymuose ir šiuose Nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

9. Pagrindinė mokyklos buveinė – Ventos g. 17, Kuršėnai, 81157 Šiaulių rajonas. Šiaulių r. Pavenčių mokyklos vieša informacija ir pranešimai skelbiami Pavenčių mokyklos interneto svetainėje http://pavenciai.kursenai.lm.lt Mokykla turi bendrabutį, kurio veiklą reglamentuoja Mokyklos bendrabučio nuostatai. Jo buveinė – Ventos g. 17A, Kuršėnai, 81157 Šiaulių rajonas.

10. Mokyklos grupė – bendrojo ugdymo mokykla, kodas 3120.

11. Mokyklos tipas – pagrindinė mokykla, kodas 3123.

12. Mokyklos pagrindinė paskirtis – pagrindinės mokyklos tipo pagrindinė mokykla. Mokyklos kitos paskirtys – ikimokyklinio ugdymo grupės įstaiga darželis, pradinės mokyklos tipo pradinė mokykla, pagrindinės mokyklos tipo specialioji mokykla intelekto sutrikimą turintiems mokiniams.

13. Mokymo kalba – lietuvių.

14. Mokymosi formos ir būdai:

14.1. grupinio ir pavienio mokymosi;

14.2.mokymo proceso organizavimo būdai: kasdienis, nuotolinis, savarankiškas, individualus.

15. Mokykla vykdo:

15.1. formaliojo švietimo: pradinio, pritaikytą ir individualizuotą pradinio ugdymo, pagrindinio, pritaikytą ir individualizuotą pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių ugdymo programas;

15.2. neformaliojo švietimo: ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo bei neformaliojo vaikų švietimo programas.

16. Mokykla yra viešas juridinis asmuo, turintis antspaudą, blanką, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose, atributiką, savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais ir šiais Nuostatais.

II SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAS, UŽDAVINIAI,

FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

17. Mokyklos veiklos sritis – švietimas, kodas 85.

18. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis yra pagrindinis ugdymas, kodas 85.31.10;

18.2. kitos švietimo veiklos rūšys:

18.2.1. ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.10;

18.2.2. priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymas, kodas 85.10.20;

18.2.3. pradinis ugdymas, kodas 85.20;

18.2.4. sportinis ir rekreacinis švietimas, kodas 85.51;

18.2.5. kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2.6. kitas, niekur nepriskirtas, švietimas, kodas 85.59;

18.2.7. švietimui būdingų paslaugų veikla, kodas 85.60.

19. Kitos ne švietimo veiklos rūšys:

19.1. kitų maitinimo paslaugų teikimas, kodas 56.29;

19.2. nuosavo arba nuomojamojo nekilnojamojo turto nuoma ir eksploatavimas, kodas 68.20;

19.3. kitas, niekur nepriskirtas, keleivinis sausumos transportas, kodas 49.39.

20. Mokyklos veiklos tikslas yra suteikti asmeniui dorinės, sociokultūrinės ir pilietinės brandos pagrindus, bendrąjį raštingumą, technologinio raštingumo pradmenis, ugdyti tautinį sąmoningumą, plėtoti dvasines, intelektines ir fizines asmens galias, bendrąsias ir esmines dalykines kompetencijas, būtinas tolesniam mokinių mokymuisi, profesinei karjerai ir savarankiškam gyvenimui.

21. Mokyklos veiklos uždaviniai:

21.1. užtikrinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų ugdymą;

21.2. užtikrinti kokybišką pradinio ugdymo  ir pagrindinio ugdymo programų vykdymą;

21.3. sudaryti sąlygas mokiniams įgyti pradinį ir pagrindinį išsilavinimą bei gauti valstybės pripažintą išsilavinimo pažymėjimą;

21.4. sudaryti sąlygas mokiniams nuolat tenkinti pažinimo ir saviraiškos poreikius;

21.5. teikti mokiniams reikiamą švietimo pagalbą;

21.6. užtikrinti sveiką ir saugią aplinką, užkertančią kelią smurto, prievartos apraiškoms ir žalingiems įpročiams;

21.7. puoselėti etnokultūrą, ugdyti mokinių kultūrinės raiškos gebėjimus;

21.8. formuoti ir stiprinti socialinius ugdytinių įgūdžius.

22. Įgyvendindama pavestus uždavinius, mokykla:

22.1.vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro tvirtinamomis bendrosiomis programomis, atsižvelgdama į vietos ir mokyklos bendruomenės reikmes, konkrečius mokinių ugdymo(si) poreikius ir interesus, švietimo stebėsenos, mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo ugdymo procese informaciją, pasiekimų tyrimų, mokyklos veiklos kokybės įsivertinimo ir išorinio vertinimo duomenis, konkretina, individualizuoja, pritaiko mokiniams ugdymo turinį;

22.2. rengia ir įgyvendina pradinio ir pagrindinio, individualizuotą pradinio ir pagrindinio ugdymo, socialinių įgūdžių, sportinio, kultūrinio ugdymo programas ir užtikrina geros kokybės švietimą;

22.3. rengia pradinio ir pagrindinio ugdymo programas papildančius bei mokinių poreikius tenkinančius šių programų modulius, neformaliojo vaikų švietimo programas;

22.4. sudaro mokymo sutartis ir vykdo jose sutartus įsipareigojimus;

22.5. atlieka mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių pirminį įvertinimą, organizuoja mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

22.6. sudaro palankias sąlygas veikti mokinių organizacijoms, skatinančioms mokinių dorovinį, tautinį, pilietinį sąmoningumą, patriotizmą, puoselėjančioms kultūrinę ir socialinę brandą, padedančioms tenkinti saviugdos ir saviraiškos poreikius;

22.7. teikia informacinę, psichologinę, socialinę pedagoginę, specialiąją pedagoginę, specialiąją pagalbą, organizuoja ugdymą karjerai, vykdo profesinį konsultavimą, mokinių sveikatos priežiūrą, prevencines programas, vaiko minimalios priežiūros priemones teisės aktų nustatyta tvarka;

22.8. organizuoja tėvų (globėjų, rūpintojų) pageidavimu jų mokamas papildomas paslaugas (klubus, būrelius, nepamokinę mokinių priežiūrą, pailgintos dienos grupes, stovyklas, ekskursijas ir kt.) teisės aktų nustatyta tvarka;

22.9. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti savo kvalifikaciją;

22.10. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

22.11. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro patvirtintais teisės aktais;

22.12. organizuoja mokinių maitinimą mokykloje ir apgyvendinimą mokyklos bendrabutyje;

22.13. vykdo pasiekimų patikrinimus, dalyvauja nacionaliniuose ir tarptautiniuose mokinių ugdymo pasiekimų tyrimuose, vertina ir įsivertina savo veiklą;

22.14. organizuoja mokinių laisvalaikį ir pramogas;

22.15. viešai skelbia informaciją apie mokyklos veiklą;

22.16. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų nustatytas funkcijas.

23. Mokiniams išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

III SKYRIUS

MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

                      24. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslą ir uždavinius, atlikdama jai priskirtas funkcijas, turi teisę:

24.1. parinkti ir kurti naujus mokymo ir mokymo(si) modelius, metodus ir veiklos būdus, užtikrinančius kokybišką ugdymą(si);

24.2. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis;

24.3. Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka vykdyti šalies ir tarptautinius švietimo projektus bei programas;

24.4. teisės aktų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas ir dalyvauti jų veikloje;

24.5. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

24.6. sudaryti sutartis su juridiniais ir fiziniais asmenimis dėl paslaugų teikimo, patalpų nuomos ir kt.;

24.7. nustatyti teikiamų švietimo ar papildomų paslaugų kainas, įkainius ir tarifus tais atvejais, kai Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo bei kitų įstatymų nustatyta tvarka jų nenustato Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija;

24.8. mokykla turi ir kitas teises, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams.

25. Mokykla privalo užtikrinti geros kokybės švietimą, atvirumą vietos bendruomenei, sudaryti mokiniams higienos normas atitinkančias ugdymosi sąlygas ir vykdyti kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme ir kituose teisės aktuose.

IV SKYRIUS

MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

                      26. Mokyklai vadovauja direktorius, skiriamas į pareigas konkurso būdu ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka.

27. Mokyklos direktorius vadovauja strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, pritarus mokyklos tarybai ir Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktoriui ar jo įgaliotam asmeniui, vadovauja jų vykdymui.

28. Mokyklos direktorius atlieka tokias funkcijas:

28.1. tvirtina mokyklos vidaus struktūrą, mokyklos darbuotojų pareigybių sąrašą, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;

28.2. užtikrina mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą;

28.3. nustato mokyklos direktoriaus pavaduotojų veiklos sritis;

28.4. Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka priima į darbą ir atleidžia iš jo mokyklos darbuotojus: mokytojus ir kitus ugdymo procese dalyvaujančius asmenis, aptarnaujantį personalą, skatina juos, skiria jiems drausmines nuobaudas, tvirtina jų pareigybių aprašymus;

28.5. priima mokinius Šiaulių rajono savivaldybės tarybos nustatyta tvarka, sudaro mokymo sutartis teisės aktų nustatyta tvarka;

28.6. vadovaudamasis įstatymais ir kitais teisės aktais, mokyklos darbo tvarkos taisyklėmis, nustato mokyklos darbuotojų ir mokinių teises, pareigas ir atsakomybę;

28.7. sudaro mokiniams ir darbuotojams saugias ir sveikatai nekenksmingas darbo sąlygas visais su ugdymu ir darbu susijusiais aspektais;

28.8. suderinęs su mokyklos taryba, tvirtina mokyklos darbo tvarkos taisykles;

28.9. organizuoja ir koordinuoja mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina mokyklos veiklą, materialinius ir intelektinius išteklius;

28.10. leidžia įsakymus, tikrina, kaip jie vykdomi;

28.11. sudaro teisės aktų nustatytas komisijas, darbo ir metodines grupes;

28.12. sudaro mokyklos vardu sutartis, reikalingas mokyklos funkcijoms atlikti;

28.13. organizuoja mokyklos dokumentų saugojimą ir valdymą teisės aktų nustatyta tvarka;

28.14. Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja, mokyklos turtą, lėšas ir jais disponuoja; rūpinasi intelektiniais, materialiniais, finansiniais, informaciniais ištekliais, užtikrina jų optimalų valdymą ir naudojimą;

28.15. rūpinasi mokyklos darbuotojų profesiniu tobulėjimu, sudaro sąlygas kelti kvalifikaciją, sudaro galimybes mokytojams ir kitiems pedagoginiams darbuotojams atestuotis, organizuoja jų atestacija Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka;

28.16. kartu su mokyklos taryba sprendžia, ar leisti ant mokyklos pastatų ar mokyklos teritorijoje statyti judriojo (mobiliojo) ryšio stotis įstatymų nustatyta tvarka;

28.17. bendradarbiauja su mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais), pagalbą mokiniui, mokytojui ir mokyklai teikiančiomis įstaigomis, teritorine policijos, socialinių paslaugų, sveikatos įstaigomis, vaiko teisių apsaugos skyriais, ir kitomis institucijomis, dirbančiomis vaiko teisių apsaugos srityje;

28.18. už mokinio elgesio normų pažeidimus gali skirti mokiniui drausmines auklėjamojo poveikio priemones, numatytas Lietuvos Respublikos vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatyme ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos rekomendacijose dėl poveikio priemonių taikymo netinkamai besielgiantiems mokiniams;

28.19. Lietuvos Respublikos vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo nustatyta tvarka kreipiasi į Šiaulių rajono savivaldybės administracijos direktorių dėl minimalios ir vidutinės priežiūros priemonių vaikui skyrimo;

 

28.20. atstovauja mokyklai kitose įstaigose ir institucijose, teismuose ir ikiteisminio tyrimo institucijose;

28.21. mokyklos direktorius dalį savo funkcijų teisės aktų nustatyta tvarka gali pavesti atlikti direktoriaus pavaduotojams;

28.22. atlieka kitas funkcijas, nustatytas šiuose Nuostatuose, mokyklos vadovo pareigybės aprašyme bei kitas teisės aktuose numatytas funkcijas.

29. Laikinai mokyklos direktoriui nesant mokykloje (ligos, komandiruočių, atostogų metu ir panašiais atvejais) jo funkcijas atlieka vienas iš direktoriaus pavaduotojų ugdymui, kurio pareigybės aprašyme numatytas direktoriaus pavadavimas.

30. Mokyklos direktorius atsako už tai, kad mokykloje būtų laikomasi Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų, už demokratinį švietimo įstaigos valdymą, bendruomenės narių informavimą, informacijos apie mokyklos veiklą skelbimą, tinkamą funkcijų atlikimą, nustatytų tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, mokyklos veiklos rezultatus, už gerą ir veiksmingą vaiko minimalios priežiūros priemonių įgyvendinimą.

31. Ugdymo turinio formavimo, ugdymo proceso organizavimo bei pedagoginių inovacijų diegimo klausimais mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus.

32. Mokytojų metodinei veiklai organizuoti sudaromos mokytojų metodinės grupės.

33. Metodinės grupės nariai yra vieno ar kelių mokomųjų dalykų mokytojai. Metodinei grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą organizuoja ir koordinuoja direktoriaus pavaduotojas ugdymui.

34. Metodinė grupė planuoja ugdymo turinį:

34.1. aptaria mokinių mokymosi poreikius ir susitaria dėl mokomųjų dalykų, dalykų modulių, pasirenkamųjų dalykų galimos pasiūlos;

34.2. atrenka, integruoja ir derina dalykų mokymo turinį;

34.3. susitaria dėl ilgalaikių ir trumpalaikių mokomųjų dalykų planų rengimo principų ir tvarkos;

34.4. parenka vadovėlius ir mokymo priemones, aptaria jų naudojimą; įvertina ugdymo procese mokinių sukauptą patyrimą;

34.5. susitaria dėl mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo būdų.

35. Konsultuojasi tarpusavyje ir su švietimo pagalbos specialistais dėl specialiųjų poreikių mokinių ugdymo bendrosiose klasėse, pedagoginių problemų sprendimo būdų ir darbo metodikos. Dalyvauja vertinant mokinių pasiekimus. Aptaria mokinių elgesio, jų lankomumo gerinimo, mokymosi krūvių optimalumo klausimus.

36. Dalijasi gerąja patirtimi. Aptaria kvalifikacijos tobulinimo poreikius, juos derina su mokyklos veiklos tikslais. Keičiasi informacija ir bendradarbiauja su kitomis metodinėmis grupėmis, teikia siūlymus mokytojų tarybai dėl ugdymo turinio formavimo ir ugdymo organizavimo gerinimo. Bendradarbiauja su kitų mokyklų metodinėmis grupėmis.

37. Metodinė grupė savo veiklą vykdo vadovaudamasi metodinės grupės nuostatais.

            38. Metodinių grupių pirmininkų veiklai koordinuoti sudaroma metodinė taryba, kuri savo veiklą vykdo, vadovaudamasi metodinės tarybos nuostatais.

39. Mokyklos direktorius gali organizuoti mokytojų ir švietimo pagalbos specialistų, kurių veikla susijusi su nagrinėjamu klausimu, pasitarimus ugdymo turinio formavimo, proceso organizavimo ir pedagoginių inovacijų diegimo klausimais.

 

V SKYRIUS

MOKYKLOS SAVIVALDA

40. Mokyklos taryba yra aukščiausioji mokyklos savivaldos institucija. Mokyklos taryba telkia mokyklos mokinių, mokytojų, tėvų (globėjų, rūpintojų) bendruomenę, vietos bendruomenę demokratiniam mokyklos valdymui, padeda spręsti mokyklai aktualius klausimus. Mokyklos taryba sudaroma iš mokykloje nedirbančių mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų), mokytojų ir mokinių atstovų.

41. Į mokyklos tarybą lygiomis dalimis (5:5:5) 1-10 klasių mokinių tėvus (globėjus, rūpintojus) deleguoja klasių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivalda, o į mokyklos tarybą 5 nariai renkami visuotiniame tėvų (globėjų, rūpintojų) susirinkime. Penkis mokytojus deleguoja ir renka mokytojų taryba. Mokinius deleguoja 8 – 10 klasių susirinkimai, o į mokyklos tarybą 5 nariai renkami visuotiniame 8 – 10 klasių mokinių susirinkime.

42. Mokyklos taryba renkama dvejiems metams.

43. Mokyklos tarybos posėdžiai organizuojami ne rečiau kaip du kartus per metus. Posėdis teisėtas, jei jame dalyvauja ne mažiau kaip du trečdaliai narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvaujančių balsų dauguma. Mokyklos tarybos pirmininkas kviečia mokyklos tarybos posėdžius. Jei jo nėra, įgaliojimus iš 1/3 išrinktų tarybos narių gavęs tarybos narys, privalo sušaukti tarybos posėdį, jei to raštu reikalauja ne mažiau kaip 1/3 išrinktų tarybos narių. Kartu su reikalavimu pateikiami svarstymui klausimai. Esant būtinumui, mokyklos tarybos posėdžius gali inicijuoti ir mokyklos direktorius.

44. Mokyklos tarybos narį gali atšaukti jį rinkę atstovai ir į jų vietą išrinkti naujus narius. Išvykus mokyklos tarybos nariui, naujas narys renkamas atitinkamos grupės narių susirinkime.

45. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, mokyklos tarybos posėdyje išrinktas atviru balsavimu.

46.Mokyklos direktorius (direktoriaus pavaduotojas ugdymui) mokyklos tarybos posėdžiuose gali dalyvauti kviestinio nario teisėmis.

47. Mokyklos taryba savo veiklą vykdo vadovaudamasi mokyklos tarybos nuostatais.

48. Mokyklos taryba atlieka tokias funkcijas:

48.1. teikia siūlymus dėl mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių; pritaria mokyklos strateginiam planui, metiniam veiklos planui, ugdymo planui, darbo tvarkos taisyklėms, kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams:

48.2. teikia siūlymus dėl mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, mokyklos vidaus struktūros tobulinimo;

48.3. kolegialiai svarsto mokyklos lėšų naudojimo klausimus;

48.4. svarsto mokytojų, mokinių ir tėvų (globėjų, rūpintojų), savivaldos institucijų ar mokyklos bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus mokyklos direktoriui;

48.5. svarsto ir kitus mokyklos veiklos organizavimo klausimus;

48.6. deleguoja atstovus į atviro konkurso laisvai direktoriaus vietai užimti komisiją;

48.7. deleguoja atstovus į mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų (išskyrus psichologus) atestacijos komisiją;

48.8. deleguoja atstovus stebėtojų teisėmis į pokalbį dėl laisvos mokytojo darbo vietos.

49. Mokyklos tarybos nutarimai teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams ir šiuose Nuostatuose nustatytai kompetencijai. Mokyklos direktorius, mokyklos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija, švietimo priežiūros institucijos, nustačiusios, kad tarybos sprendimai prieštarauja įstatymams ar kitiems mokyklos veiklą reglamentuojantiems teisės aktams, siūlo mokyklos tarybai juos svarstyti iš naujo. Mokyklos tarybai atsisakius, ginčas gali būti sprendžiamas įstatymų nustatyta tvarka.

50. Mokyklos tarybos priimti ir direktoriaus patvirtinti sprendimai privalomi visai mokyklos bendruomenei.

51. Mokyklos taryba už savo veiklą vieną kartą per metus atsiskaito ją rinkusiems mokyklos bendruomenės nariams.

52. Mokytojų taryba – nuolat veikianti mokyklos savivaldos institucija mokytojų profesiniams ir bendriesiems ugdymo bei ugdymo kokybei užtikrinti klausimams spręsti. Ją sudaro mokyklos direktorius, direktoriaus pavaduotojas ugdymui, visi mokykloje dirbantys mokytojai, švietimo pagalbą teikiantys specialistai, bibliotekininkas, kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys asmenys.

53. Mokytojų tarybai vadovauja mokyklos direktorius.

54. Mokytojų tarybos posėdžius šaukia mokyklos direktorius. Posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja du trečdaliai mokytojų tarybos narių. Nutarimai priimami posėdyje dalyvavusių narių balsų dauguma.

55. Mokytojų taryba svarsto ir priima nutarimus teisės aktų nustatytais arba mokyklos direktoriaus teikiamais klausimais.

56. Mokinių taryba – savivaldos institucija, atstovaujanti mokyklos mokiniams. Mokinių tarybos nariai – 5–10 klasių mokinių išrinkti atstovai. Jos narių skaičių ir jos veiklos kadencijos trukmę nustato mokyklos direktorius. Mokinių taryba inicijuoja ir padeda organizuoti mokyklos renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia siūlymų dėl ugdymo organizavimo, vaikų neformaliojo švietimo programų plėtros, socialinės veiklos, dalyvauja rengiant mokyklos veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl institucijos veiklos organizavimo, deleguoja narius į mokyklos tarybą. Mokinių taryba savo veiklą vykdo vadovaudamasi mokinių tarybos nuostatais. Mokinių tarybos veikloje dalyvauja mokinių išrinktas prezidentas.

57. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldą sudaro visų tos klasės mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai). Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijai vadovauja susirinkimo išrinktas vadovas.

58. Klasės mokinių tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucija aptaria su klasės vadovu klasės mokinių lankomumo, elgesio ir pažangumo, saugumo, maitinimo, informacijos gavimo apie vaikus klausimus, padeda organizuoti klasės renginius, išvykas, kurti edukacinę aplinką, vykdyti profesinį konsultavimą, teikia siūlymus mokyklos tarybai ir direktoriui. Savivaldos institucijų sprendimai fiksuojami protokolų išrašuose.

59. Mokyklos direktorius gali organizuoti mokinių ir jų tėvų (globėjų, rūpintojų) savivaldos institucijų vadovų pasitarimus mokinių ugdymo organizavimo, elgesio, lankomumo, saugumo užtikrinimo ir kitais mokiniams ir jų tėvams (globėjams, rūpintojams) aktualiais klausimais.

VI SKYRIUS

DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO

TVARKA IR ATESTACIJA

 

60. Darbuotojai į darbą mokykloje priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

61. Mokyklos darbuotojams už darbą mokoma Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

62. Mokyklos direktorius, jo pavaduotojas ugdymui, mokytojai ir švietimo pagalbą teikiantys specialistai atestuojasi ir kvalifikaciją tobulina Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka.

 

VII SKYRIUS

MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA,

FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ IR MOKYKLOS VEIKLOS PRIEŽIŪRA

 

63. Mokykla patikėjimo ar kita teise perduotą Šiaulių rajono savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo pagal įstatymus, Šiaulių rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

64. Mokyklos lėšos:

64.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šiaulių rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šiaulių rajono savivaldybės biudžeto lėšos, skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

64.2. mokyklos pajamos už teikiamas paslaugas;

64.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus.

65. Lėšos naudojamos teisės aktų nustatyta tvarka.

66. Mokykla buhalterinę apskaitą organizuoja ir finansinę atskaitomybę tvarko teisės aktų nustatyta tvarka.

67. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama teisės aktų nustatyta tvarka.

68. Mokyklos veiklos priežiūrą atlieka Šiaulių rajono savivaldybės taryba ir Šiaulių rajono savivaldybės vykdomoji institucija, prireikus pasitelkiami išoriniai vertintojai.

69. Mokykla gali būti paramos gavėja. Paramos lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos  įstatymų numatyta tvarka.

VIII SKYRIUS

 BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

70. Mokykla turi interneto svetainę, atitinkančią teisės aktų nustatytus reikalavimus.

71. Mokyklos interneto svetainėje ir kitose visuomenės informavimo priemonėse skelbiama informacija apie mokyklos vykdomas formaliojo ir neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius mokyklos išorinio vertinimo rezultatus, mokyklos bendruomenės tradicijas, pasiekimus ir kitas mokykloje vykdomas veiklas. Vieši pranešimai skelbiami viename iš vietinių ir viename iš respublikinių spaudinių.

72. Mokyklos Nuostatams, jų pakeitimams, papildymams pritaria mokyklos taryba, tvirtina Šiaulių rajono savivaldybės taryba.

73. Mokyklos Nuostatai keičiami ir papildomi Šiaulių rajono savivaldybės tarybos, Šiaulių rajono vykdomosios institucijos, mokyklos direktoriaus ar mokyklos tarybos iniciatyva.

74. Mokykla registruojama teisės aktų nustatyta tvarka.

75. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma teisės aktų nustatyta tvarka.

 

_________________________

 

 

PRITARTA

Mokyklos tarybos

2016  m. birželio 16  d. posėdžio

protokoliniu nutarimu (protokolas Nr.3)

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai