Veiklos programa

Mokyklos švietimo strateginis planas 2017 – 2019 m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos strateginis planas 2017-2019 m.m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos strateginis planas 2014-2016 m.m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos strateginis priemonių planas 2016 m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos strateginis priemonių planas 2015 m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos strateginis priemonių planas 2014 m.

Mokyklos veiklos tikslas ir uždaviniai 2015 m.

Tikslas.

Siekti asmenybės brandos, gerinant ugdymo kokybę, racionaliai naudojant dinamiškas ir atviras ugdymo aplinkas, ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją.

Uždaviniai.

1. Siekti kiekvieno mokinio ir mokytojo dalykinio, technologinio, kultūrinio, asmeninio augimo (arba pokyčio).

Priemonės:

  • Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo ir įsivertinimo procesų, siekiant kiekvieno mokinio asmeninės pažangos, tobulinimas, sistemingai vykdant diferencijavimą konsultuojant ir teikiant pagalbą  įvairių poreikių turintiems (specialiųjų poreikių, gabiems, turintiems elgesio sutrikimų ir kt.) mokiniams, parengiant ir vykdant vieningą mokinio asmeninės pažangos stebėjimo, fiksavimo bei rezultatų analizavimo ir panaudojimo tvarką mokykloje.
  • Pasidalytosios lyderystės plėtojimas, skatinant efektyvų bendradarbiavimą tarp bendruomenės narių, suteikiant sprendimų priėmimo, kūrybiškų idėjų ir naujovių įgyvendinimo laisvę.

 

2. Kurti ir puoselėti dinamiškas ir atviras edukacines aplinkas.

Priemonės:

  • Plėtoti mokyklos bendruomenės, savivaldos institucijų ir socialinių partnerių ryšius, jų veiklos įvairovę, vykdyti mokytojų ir tėvų bendradarbiavimą padedant mokiniui mokytis, organizuojant mokinių saviraiškos poreikius tenkinančius renginius.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos veiklos uždavinių paaiškinimai

Kuršėnų Pavenčių mokyklos veiklos planas 2015 m.

Mokyklos veiklos tikslai ir uždaviniai 2014-2015 m.m.

Tikslas.

Siekti asmenybės brandos, gerinant ugdymo kokybę, racionaliai naudojant dinamiškas ir atviras ugdymo aplinkas, ugdant mokėjimo mokytis kompetenciją.

Uždaviniai.

1. Siekti kiekvieno mokinio ir mokytojo dalykinio, technologinio, kultūrinio, asmeninio augimo (arba pokyčio).
2. Kurti ir puoselėti dinamiškas ir atviras edukacines aplinkas.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos veiklos planas 2014-2015 m.m.

Kuršėnų Pavenčių mokyklos 2013-2014 m.m. veiklos planas

Kuršėnų Pavenčių mokyklos 2012-2013 m.m. veiklos planas

Kuršėnų Pavenčių vidurinės mokyklos strateginis planas 2010-2013 m.m.

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai