Karjeros ugdymas

Karjera – visą gyvenimą trunkanti asmeniui ir visuomenei reikšmingų asmens mokymosi, saviraiškos ir darbo patirčių seka, o ugdymas karjerai – kryptinga ugdymo(si) veikla, skirta karjeros kompetencijoms įgyti, kuri apima savęs pažinimą, karjeros galimybių pažinimą, karjeros planavimą ir karjeros įgyvendinimą.
Visos jos yra labai svarbios norint sėkmingai pasirinkti mokymosi kryptį, profesiją ar darbo veiklą, pereiti iš mokymo aplinkos į darbo aplinką, taip pat tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi, kas yra ypač aktualu kiekvienam, kuris siekia rasti sau vietą šiuolaikiniame darbo pasaulyje, geba tikslingai veikti kintančioje situacijoje ir „keisti kryptį”, atsižvelgti į rinkos poreikius bei asmeninės savirealizacijos tikslus.
Mūsų mokykloje kaip ir daugelyje kitų Lietuvos mokyklų diegiama ugdymo karjerai paslaugų sistema, tad savo veiklą tęsia ugdymo karjerai koordinatorė ir ugdymo karjerai darbo grupė.
Mokiniams teikiamas karjeros paslaugas sudarys:

• Ugdymas karjerai (į tam tikrų mokomųjų dalykų pamokas integruotos karjeros ugdymo temos, klasės valandėlės, užsiėmimai su tikslinėmis grupėmis)
• Karjeros konsultavimas (pagalba moksleiviui analizuojant karjeros problemas, įveikiant sprendimų priėmimo sunkumus, įgyvendinant priimtą sprendimą, suteikiant mokiniui reikalingą pagalbą mokymosi ir kitais su karjera susijusiais klausimais tiek individualiai, tiek grupinių konsultacijų būdu )
• Karjeros informavimas ir profesinis veiklinimas (darbas su informacinėmis sistemomis, pažintiniai vizitai, renginiai, susitikimai su švietimo įstaigų atstovais, įvairių profesijų atstovais ar kitais asmenimis, siekiant gauti ir aptarti informaciją apie mokymosi ir darbo galimybes, aktyviai pažinti įvairias užimtumo sritis, profesijų ypatumus ir karjeros galimybes)

Darbo grupė 2015-2016 m.m.

 Koordinatorė: Silverija Rudzinskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Vadovė:          Janina Vainorienė, mokinių ugdymo karjerai koordinatorė

Nariai:            Gita Vaitkienė, direktorės pavaduotoja ugdymui

Jovita Bacevičiūtė, psichologė

Dana Rupšienė, socialinė pedagogė

Rasytė Gedaminskienė, mokytoja

Jovita Stoškienė, klasės auklėtoja

Ona Peldžienė, bibliotekos vedėja

Reda Jarošienė, mokytojos padėjėja

Daiva Jonuškienė, 2a kl. mokinės mama

Irma Leišienė, 10a kl. mokinio mama

Darbo grupės tikslas:  

 • Sudaryti sąlygas mokiniams ugdytis karjeros kompetencijas, būtinas sėkmingam mokymosi krypties, profesijos ir darbinės veiklos pasirinkimui, perėjimui iš mokymosi aplinkos į darbinę aplinką, tolesnei profesinei raidai ir mokymuisi visą gyvenimą.
 • Teikti informaciją apie profesijas, jų turinį, ypatumus, reikalavimus, profesijos įgijimo galimybes šalyje ir užsienyje.
 • Informuoti apie mokymosi įstaigas, stojimo sąlygas, profesijų paklausą.

  Darbo grupės uždaviniai:

 •  Siekti, kad mokiniai pažintų karjerai svarbias asmenybės charakteristikas, socialinę aplinką ir socialinių vaidmenų įvairovę.
 • Remiantis asmenine ateities vizija mokyti  kelti karjeros tikslus, sudaryti ir nuolat atnaujinti karjeros planą.
 • Sudaryti galimybę pagilinti žinias apie profesijas ir jų pasirinkimo galimybes.
 • Siekti, kad mokiniai būtų pasirengę pereiti į kitą karjeros (mokymosi ar darbo) aplinką ir ieškoti darbo.

Karjeros koordinatorės Janinos Vainorienės darbo laikas:

 • Pirmadienis 11.00 – 12.00 val.
 • Antradienis 10.45 – 11-45 val.
 • Trečiadienis 10.45 – 11.45 val.
 • Ketvirtadienis 12.00 – 12.30 val.

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai