Mokslo metai

1. Mokslo metų trukmė

 • Mokslo metų ir ugdymo proceso pradžia -  2018 m. rugsėjo 3 d.
 • Ugdymo proceso trukmė 1-4 klasių mokiniams – 175 dienų, 5-10 klasių – 185 ugdymo diena.

2. Mokinių atostogos:

Ugdymo procese skiriamos atostogos:

  Rudens    2018-10-29–2018-11-02
  Žiemos (Kalėdų)   2018-12-27–2019-01-02
  Žiemos   2019-02-18–2019-02-22
  Pavasario (Velykų)   2019-04-23–2019-04-26

Vasaros atostogos 1-4 klasių mokiniams nuo birželio 8 d.  iki rugpjūčio 31 d.,

5-10 klasių mokiniams nuo birželio 22 d. iki rugpjūčio 31 d.

3.   Ugdymo proceso organizavimo laikotarpiai:

Pradinio ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis 2018-09-03-2019-01-25 (92 ugdymo dienos)
II pusmetis 2019-01-28-2019-06-07 (83 ugdymo dienos)

 

Pagrindinio ugdymo procesas organizuojamas pusmečiais:

I pusmetis 2018-09-03-2019-01-25 (92 ugdymo dienos)
II pusmetis 2019-01-28-2019-06-21 (93 ugdymo dienos)

1-10 klasių mokiniai visus mokslo metus mokosi 5 dienas per savaitę.

Ugdymo procesas organizuojamas pagal dalykus ir integruojant atskirų programų turinį.

4. Pagrindinė ugdymo proceso organizavimo forma – pamoka.

Pamokos bendrojo ugdymo 1-10 klasių mokiniams prasideda 8.00 val. Ugdymo(si) laikas pamokoje 1 klasei – 35 min., 2-10 klasėms – 45 min.

Pamokos specialiojo ugdymo 1-10 klasių mokiniams prasideda 8.10 val. Ugdymo(si) laikas pamokoje 1 klasei – 35 min., 2-10 klasėms – 40 min.

5. Mokomųjų dalykų ugdymo turinys planuojamas mokslo metams:

 • planuojant orientuojamasi į dalyko programai skiriamų valandų skaičių bei ugdymo proceso trukmę: 1-4 klasėse – 35 savaitės, 5-10 klasėse – 37 savaitės;
 • planuojant ugdymo turinį numatomas rezervinis laikas (iki 15 dienų)  pažintinei veiklai bei nenumatytiems atvejams;
 • dalyko modulio, pasirenkamojo dalyko, neformaliojo ugdymo programos rengiamos visam programoje numatytam laikotarpiui.

6. Ugdymo turinio planavimo tvarka:

 •  Mokomųjų dalykų ugdymo turinys planuojamas atsižvelgiant į numatomus mokinių pasiekimus pagal Bendrąsias programas, patvirtintas Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro 2008 m. rugpjūčio 26 d. įsakymu Nr. ISAK-2433.
 •  1-4 klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinio ilgalaikiai planai rengiami pagal pradinio ugdymo metodinėje grupėje aptartas ir paruoštas formas.
 • 5-10 klasių mokomųjų dalykų ugdymo turinio ilgalaikiai planai, neformaliojo švietimo programų, pasirenkamojo dalyko, dalyko modulio programos rengiami pagal metodinėje taryboje aptartas formas.
 • Individualizuotos programos specialiojo ugdymo klasių mokiniams rengiamos pagal metodinėje grupėje aptartas formas.
 • Mokytojas, rengdamasis pamokų ciklui, atskirai pamokai, numato pamokos temą, pamokos uždavinius, ugdomus gebėjimus, mokymosi veiklas, individualizavimo, diferencijavimo galimybes, integraciją, pasiekimų vertinimą. Raštu turi būti pasižymėjęs mokymo(si) uždavinį(ius) konkrečiai pamokai.
 •  Mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai iki 2018 m. rugpjūčio 31 dienos aptariami metodinėse grupėse ir iki 2018-09-03suderinami su direktoriaus pavaduotoju ugdymui.
 • Iki 2018 m. rugsėjo 3 dienos pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių, neformaliojo  švietimo, individualizuotos, klasės auklėtojo veiklos programos tvirtinamos mokyklos direktoriaus įsakymu.

7. Mokinių kalbėjimo, skaitymo, rašymo ir skaičiavimo gebėjimai ugdomi per visų dalykų pamokas:

 • mokytojai stebi bei koreguoja mokinių šnekamąją bei rašytinę kalbą, skatindami taisyklingą tartį, kalbos kultūrą, taiso rašybos, skyrybos klaidas rašto darbuose.
 • nuosekliai taiko pasirinktas skaitymo strategijas  bei mokymo metodus pamokose.

8. Mokiniams mokykloje mokymo(si) sąlygos sudaromos klasėje, mokyklos edukacinėse, virtualiose aplinkose, kitose aplinkose. Siekiant įvairinti ugdymo(si) formas, mokykla bendradarbiauja su socialiniais partneriais: Kuršėnų Meno mokykla, Kūrybos namais, Šiaulių universitetu, „Aušros“ muziejumi, Kuršėnų Sporto mokykla, Tautodailės ir amatų centru, Viešąja biblioteka ir jos filialais, Kuršėnų Kultūros centru, Kuršėnų darbo birža, Kuršėnų urėdija,  įvairiomis verslo įmonėmis, Telšių „Ateities“ progimnazija ir kitomis šalies mokyklomis. Užtikrinant pagrindinio ugdymo programos įgyvendinimą, tęstinumą, nuoseklumą, mokykla bendradarbiauja su Kuršėnų miesto ir rajono mokyklomis, Kuršėnų profesine technikos mokykla. Rengiami bendri renginiai, šventės, projektai, mokytojų metodiniai pasitarimai, mokiniams organizuojama ugdomoji veikla.

9. Mokykla įgyvendina integruoto, patirtinio ugdymo, prevencinės veiklos, sveikos gyvensenos ugdymo tarptautinius, respublikinius projektus:

 

Eil. Nr. Projekto koordinatoriai, projekto pavadinimas, fondai, skirtos lėšos projekto įgyvendinimui Vykdymo terminai Dalyvių skaičius Projekto partneriai Projekto tikslai ir veikla Už projekto vykdymą atsakingas asmuo mokykloje
1. eTwinning projektai

 

2018-2019 m.m. 100 ES šalys Mokiniai nagrinės inkliuzinio ugdymo nuostatas, ypatumus, galimybes, grėsmes, ugdys bendradarbiavimo, pažinimo įgūdžius, toleranciją kitam ir kitokiam. Janina Banienė,

Staselė Riškienė,

Ligita Vestartienė,

Aušra Dunauskienė,

Renata Glodenienė

2. Šiaulių r. savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos sveikatos projektų rėmimo fondas

„Judėjimas – geriausias poilsis“ skirtos lėšos projekto įgyvendinimui – 400 eurų

2018-2019 m.m. 50 Šiaulių rajono savivaldybė Organizuoti edukacinę – pažintinę kelionę į Kauną specialiojo ugdymo klasių mokiniams ir jų tėvams, ugdyti sveikatai naudingus įpročius bei nuostatas, skatinti rinktis sveiką gyvenimo būdą. Gita Vaitkienė, Raimundas Kaminskas, Renata Biknevičienė
3. Goethe’s institutas „CLILiG@Litauen” („Integruotas dalyko ir vokiečių kalbos mokymas Lietuvos mokyklose“) 2018-2019 m.m. 27 - Skatinti integruotą dalyko ir vokiečių kalbos mokymą, interaktyvų, praktinį mokymąsi, parengti ir pravesti tris integruoto vokiečių kalbos ir biologijos dalyko atviras pamokas. Daiva Šiušienė, Dalia Sviensienė, Janina Banienė
4. Šiaulių r. savivaldybės kūno kultūros ir sporto veiklos projektų rėmimo fondas „Šimtą kartų pajudėk, šimtą kartų sustiprėk“, skirtos lėšos projekto įgyvendinimui – 300 eurų 2018-2019 m.m. 200 Šiaulių rajono savivaldybė Skatinti ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pradinio ugdymo klasių mokinių sveikos gyvensenos įgūdžius vykdant sportinę, šviečiamąją, kultūrinę veiklą mokiniams ir jų tėvams.

 

Janina Banienė, Silva Žukauskienė, Aušra Dunauskienė
5. Specialiosios pedagogikos ir  psichologijos centras OLWEUS kokybės užtikrinimo sistema (OPKUS) 2018-2019 m. 500 - Siekti  mažinti patyčių ir kitokio asocialaus elgesio apraiškas, mokantis visam mokyklos personalui atpažinti, pastebėti patyčias ir tinkamai į jas reaguoti. Janina Bienienė, Gita Vaitkienė
6. LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 2018-2019 m.m. 400 - Kurti saugią mokymosi aplinką ir ugdyti gyvenimo įgūdžius, padedančius mokiniams išgyventi paauglystės metus, vykdyti psichoaktyviųjų medžiagų ir patyčių prevenciją, skatinti mokymąsi tarnaujant. Janina Banienė, Gita Vaitkienė, Gintarė Pučinskienė, Rita Radavičienė, pradinių klasių mokytojos
7. Eko karta komanda „Žalia pėda“ 2018-2019 m.m. 1-4 kl. mokiniai UAB agrofirma „Sėklos“ Bus ugdoma aplinkai ir gamtai draugiška jaunoji karta ir gražinama mokyklos – daugiafunkcio centro aplinka Pradinių klasių mokytojos
8. ES struktūrinių fondų projektas „Mokinių tarpusavio mokymasis ir mokytojų bendravimas: grupinės dinamikos galimybės matematikos mokyme ir mokymesi“ 2018-2019 m.m. 2-4 kl. mokiniai Vilniaus Sietuvos progimnazija Bus diegiamas inovatyvus ugdymo metodas, norint pagerinti 2-4 klasių matematikos dalyko rezultatus. 2-4 klasių mokytojos
9. ES struktūrinių fondų projektas „Mokausi, taikau, dalinuosi“. 2018-2019 m.m. - Rokiškio r. Obelių gimnazija Mokyklos matematikos mokytojai konsultuoja kitos mokyklos mokytojus, diegiant inovatyvius matematikos mokymo metodus. Rasytė Gedaminskienė, Jelena Bagdonienė, Aina Mataitė, Stasė Riškienė
10. Pradinio ugdymo informatikos turinio kūrimo ir išbandymo projektas 2018-2019 m.m. 1-4 kl. mokiniai UPC ir kitos projekte dalyvaujančios mokyklos Išbandomi naujausi informatikos turinio kūrimo ir diegimo metodai. Janina Banienė, Rima Klenauskienė, Daiva Pundzienė, Dalia Mažeikienė, Birutė Ališauskienė
11. Visos dienos mokyklos kūrimo modelio išbandymo projektas 2018-2019 m.m. 1-6 kl. mokiniai UPC ir kitos projekte dalyvaujančios mokyklos Išbandomas naujas popamokinės veiklos ir mokinių užimtumo modelis. Janina Banienė, Rima Klenauskienė, Rasa Poškienė, darbo grupė
12. Mokyklų aprūpinimas gamtos ir technologinių mokslų priemonėmis 2018-2019 m.m. 1-4 kl. mokiniai Šiaulių rajono savivaldybė ir kitos rajono mokyklos Mokomasi, ieškoma naujų metodų panaudoti įvairias priemones gamtos mokslų, technologijų, matematikos pamokose. Janina Banienė, Rima Klenauskienė, pradinių klasių mokytojos
13. Neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtra 2018-2019 m.m. 5-6 kl. mokiniai Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras Vykdoma ir plėtojama kūno kultūros ir fizinio aktyvumo edukacinė veikla. Gita Vaitkienė, Rima Klenauskienė
14. Šiaulių rajono savivaldybės jaunimo veiklos projektas „Kurk ateitį savo rankomis“ 2018-2019 m.m. 7-10 kl. mokiniai Šiaulių prekybos, pramonės ir amatų rūmai Didinamas mokinių užimtumas bei skatinamas jų verslumas ir inovatyvumas. Ona Pledžienė ir darbo grupė
15. ES projektas „Mokyklos-daugiafunkcio centro modernizavimas“ 2018-2019 m.m. 1-10 kl. mokiniai Šiaulių rajono savivaldybė Mokykla steigia naujas patalpas technologiniams, gamtamoksliam, kūrybiniam ugdymui plėtoti. Janina Banienė, Jonas Albrikas, darbo grupė
16. Šiaulių r. savivaldybės švietimo įstaigų aplinkosauginio švietimo ir ugdymo projektas „Augu ir tyrinėju“ 2018-2019 m.m. 1-4 kl. ir 5-6 kl. mokiniai - Bus tęsiamas medžių pažinimas ir ugdomas krūmų ir gėlių pažinimas, dalyvaujant edukaciniuose, praktiniuose užsiėmimuose kartu su Kuršėnų miškų urėdijos girininku ir iniciatyvine grupe „Žalia pėda“ nariais. Janina Banienė, Renata Glodenienė

10. Pažintinė, kultūrinė, meninė, kūrybinė veikla (toliau – pažintinė kultūrinė veikla) yra privaloma, sudėtinė ugdymo proceso veiklos dalis, jai skiriama ne mažiau kaip 15 mokymo(si) dienų (5 -ias ugdymo dienas nustato steigėjas, 10-ties – mokykla).  Veikla  siejama su mokyklos ugdymo tikslais ir su mokinių mokymosi poreikiais. Ši veikla organizuojama ne tik mokykloje, bet ir kitose aplinkose: pavyzdžiui, muziejuose, atviros prieigos centruose, virtualiosiose mokymosi aplinkose ir kt.

       11. 15 ugdymo dienų 2018-2019 m.m. sąrašas:

Eil.

Nr.

Data Savaitės diena Veiklos pavadinimas Veikla Veiklos pobūdis
09-03 Pirmadienis Mokslo ir žinių diena. Mokslo metų pradžios šventė. Užsiėmimai klasėse. Socialinė, pažintinė.
09-21 Penktadienis Integruoto ugdymo diena „Olimpinis ruduo“ Sportiniai renginiai, integruoto ugdymo projektai Sportinė, prevencinė
11-16 Penktadienis Tolerancijos diena Akcija,

Integruoto ugdymo projektai

Socialinė, prevencinė
11-28 Trečiadienis „Pasimatuok profesija“ Išvykos, susitikimai, veiklos tėvų darbovietėse, integruoto ugdymo projektai Ugdymo karjerai, pažintinė (etninė kultūra)
12-21 Penktadienis Meninės kūrybos diena „Kalėdinė pasaka“ Integruoto ugdymo projektai Kūrybinė (etninė kultūra)
02-15 Penktadienis Valstybės diena Šventė, integruoto ugdymo projektai Kūrybinė (etninė kultūra), socialinė
03-08 Penktadienis Nepriklausomybės atkūrimo diena Šventė „Siek savo žvaigždės“, integruoto ugdymo projektai Kultūrinė, socialinė
03-26 Antradienis Gimtosios kalbos puoselėjimo diena, skirta Juozui Tumui Vaižgantui (150 gimimo metinės) Integruoto ugdymo projektai Kultūrinė (etninė kultūra)
04-29 Pirmadienis „Sveikatiada“ Integruoto ugdymo projektai Pažintinė, sportinė, kūrybinė
05-23 Ketvirtadienis „Pažink, tyrinėk, atrask“ Integruoto ugdymo projektai Kūrybinė, pažintinė
06-03 (1-4 kl.)

06-17 (5-10 kl.)

Pirmadienis Gamtosauginio ugdymo diena Integruoto ugdymo projektai Pažintinė, socialinė
06-04 (1-4 kl.)

06-18 (5-10 kl.)

Antradienis Pažintinių išvykų diena „Keliaujam po Lietuvą“ Pažintinės išvykos Pažintinė (etninė kultūra), sportinė
06-05 (1-4 kl.)

06-19 (5-10 kl.)

Trečiadienis Patyriminio ugdymo diena Integruoto ugdymo projektai Kūrybinė, pažintinė
06-06 (1-4 kl.)

06-20 (5-10 kl.)

Ketvirtadienis Sveikos gyvensenos ir  fizinio aktyvumo diena Sportiniai renginiai, integruoto ugdymo projektai Sportinė, prevencinė
06-07 (1-4 kl.)

06-21 (5-10 kl.)

Penktadienis Mokslo metų užbaigimo šventė Mokslo metų užbaigimo šventė. Užsiėmimai klasėse. Kūrybinė, socialinė

         12.  Socialinės ir pilietinės veiklos plėtojamos ugdymo turinyje susiejant socialinio ugdymo pamokas (istorija, geografija, pilietinis ugdymas) su neformaliosiomis praktinėmis veiklomis, numatant galimybes mokiniams lankytis muziejų, bibliotekų organizuojamose programose ir renginiuose, mokyklos ir vietos bendruomenės veiklose.

Socialinė – pilietinė veikla yra privaloma besimokantiems pagal pagrindinio ugdymo programą. Ji siejama su pilietiškumo ugdymu, mokyklos bendruomenės tradicijomis, savanorystės veikla, vykdomais projektais, kultūrinėmis bei socializacijos programomis, mokinių, mokyklos ir vietos bendruomenės poreikiais.

Socialinei-pilietinei veiklai per mokslo metus skiriama ne mažiau kaip 10 valandų (pamokų).  Specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniai socialinės veiklos nevykdo.

Socialinė-pilietinė veikla gali būti vykdoma ugdymo proceso, skirto kultūrinei, meninei, pažintinei, kūrybinei, sportinei, praktinei, socialinei veiklai, metu, po pamokų, pertraukų metu. Mokinys gali pasirinkti ir savarankiškai atlikti socialinę-pilietinę veiklą mokykloje ar už jos ribų, vadovaujantis mokyklos – daugiafunkcio centro Socialinės pilietinės veiklos tvarkos aprašu.

Mokinių socialinė-pilietinė veikla fiksuojama el. dienyne bei  mokinio socialinės veiklos lape. Klasės mokinių socialinę – pilietinę  veiklą fiksuoja klasės vadovas.  Mokiniai socialinės-pilietinės veiklos įrodymus kaupia patys, dienoraščiuose, e. aplankuose.

Mokinių socialinę veiklą gali organizuoti klasių auklėtojai, dalykų mokytojai, švietimo pagalbos specialistai, neformaliojo ugdymo vadovai, projektų vadovai, visuomenės sveikatos priežiūros specialistas.

         13. Į mokyklos ugdymo turinį integruojamos pasirinktos nuoseklias ir ilgalaikes socialines kompetencijas ugdančios prevencinės programos bei jų integravimo formos:

 

Prevencinė programa

 

 

Klasės

 

Įgyvendinimo forma

Prevencinė programa LIONS QUEST „Laikas kartu“ PUG, 1-4 Pasirenkamasis  dalykas „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas“  – 1 savaitinė valanda 2-4 bkl. 0,5 val.1 kl.
Patyčių prevencinė programa OLWEUS

 

 1-10 klasės integruojama į klasės auklėtojo veiklos programą, skiriant 2 valandas per mėnesį

 

Prevencinė programa LIONS QUEST „Paauglystės kryžkelės“ 5-10 klasės Pasirenkamasis  dalykas „Socialinių emocinių įgūdžių ugdymas“  – 1 savaitinė valanda
Žmogaus saugos bendroji programa 1-4, 5a,5b, 8a,8b,8c, 9a,5,7 specialiojo ugdymo klasės 5a, 5b, 8a, 8b, 8c -1 savaitinė valanda, 9a – 0,5 valandos, 5,7 specialiojo ugdymo klasėje – 1 valanda,

1-4 klasėse – integruojama į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį.

 

Sveikatos ir lytiškumo ugdymo bei rengimo šeimai bendroji programa  1-10 klasės 5-10 –ose klasėse skirta po 0,5 valandos iš valandų, skirtų ugdymosi poreikiams tenkinti

1-4 klasėse – integruojama į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį,

8-ose klasėse -  integruojama į Bendrosios programos ugdymo dalykų programų turinį.

Ugdymo karjerai programa     1-10 klasės integruojama į klasės auklėtojo veiklos programą, bei skiriamos 4 neformaliojo švietimo valandos.    
Pagrindinio ugdymo etninės kultūros bendroji programa     1-10 klasės skiriamos  5 mokymosi dienos per mokslo metus.

 

Antikorupcinė programa     1-10 klasės įgyvendinama organizuojant projektinę veiklą
Gyvenimo įgūdžių ugdymo programa 1-4 kl. integruojama į klasės auklėtojų veiklą
E. saugumas. Atsakingo elgesio internete įgūdžių formavimas 1-10 klasės integruojama į ugdomąją veiklą, klasės auklėtojo veiklos programą

 

     15. Mokinių mokymosi krūvis reguliuojamas planuojant ir įgyvendinant ugdymo turinį, skiriant namų darbus, organizuojant mokytojų bendradarbiavimą dėl mokinių mokymosi krūvio optimizavimo klausimų, vykdant mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę:

 • mokiniams per dieną skiriamas ne daugiau kaip vienas kontrolinis darbas. Apie kontrolinį darbą mokiniai informuojami ne vėliau kaip prieš savaitę. Kontroliniai darbai po atostogų ar šventinių dienų nerašomi;
 • klasėse diagnostiniai darbai rašomi mokslo metų pabaigoje, 2,4,6,8 klasėse nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimas organizuojamas – balandžio, gegužės mėnesį, kontroliniai darbai – išėjus skyrių, temą;
 • 5-10 klasėse dirbantys mokytojai, tarpusavyje derindami kontrolinių darbų laiką, pildo kontrolinių darbų grafiką el. dienyne;
 • atostogų ir švenčių laikotarpiui mokiniams namų darbai neskiriami;
 •    namų darbų skyrimą klasėje dirbantys mokytojai derina tarpusavyje. 1-2 klasių mokiniams namų darbai neskiriami, rekomenduojama namuose pabaigti pradėtas užduotis, 3, 4 klasių mokiniams skirti namų darbus iš 1-2 dalykų per dieną, 5, 6 klasių mokiniams namų darbų trukmė neturi viršyti 1,5 valandos, 7, 8 klasių – 2 valandų, 9-10 klasių – 2,5 valandos. Specialiųjų lavinamųjų klasių mokiniams namų darbai neskiriami;
 •   diagnostiniai, kontroliniai darbai rengiami ir atliekami mokytojų (jų grupės) iniciatyva. Jų paskirtis – į(si)vertinti (mokinio ir mokytojo) darbo kokybę, išsiaiškinti mokinių pasiekimus bei pagalbos mokiniui poreikį;
 •   mokymo(si) krūvis per mokslo metus paskirstomas taip, kad mokslo metų pradžioje jis palaipsniui didėtų, o pabaigoje – mažėtų. Minimaliu krūviu dirbama: pirmoje klasėje pirmas keturias savaites, kitose klasėse – pirmas dvi savaites, savaitę pusmečio pabaigoje, po kiekvienų atostogų – pirmą savaitę ir mokslo metų paskutinį mėnesį;
 •    jei pamokos nevyko dėl šalčio, karantino ar paskelbus ekstremalią situaciją, mokomųjų dalykų ilgalaikiai planai koreguojami;
 •    mokinių mokymosi krūvio bei mokiniams skiriamų namų darbų stebėseną ir kontrolę vykdo  direktoriaus pavaduotojas ugdymui;
 •    per dieną 1-4 klasių mokiniams skiriamos ne daugiau kaip 5 pamokos, 5-10 klasių mokiniams – ne daugiau kaip 7 pamokos.

         16.  Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo būdai, kriterijai, formos ir periodai planuojami, vadovaujantis Ugdymo programų aprašu, Pradinio ir pagrindinio ugdymo bendrosiomis programomis, Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo ugdymo programas tvarkos aprašu, mokyklos Mokinių pažangos ir pasiekimų vertinimo, fiksavimo ir tėvų informavimo tvarkos aprašą, aptariami mokytojų metodinėse grupėse, fiksuojami mokomųjų dalykų ilgalaikiuose planuose.

16.1. Vertinant 1-4 klasių mokinių pažangą ir pasiekimus taikomas formuojamasis ugdomasis (nuolat ugdymo proceso metu, žodžiu ir raštu), diagnostinis (ugdymo(si) etapo pradžioje, pabaigoje; išėjus temą, skyrių) ir apibendrinamasis sumuojamasis (pusmečių pabaigoje pagal lygius) vertinimas:

16.2. Informacija apie mokymo(si) rezultatus mokiniams ir tėvams (globėjams) teikiama trumpais komentarais (raštu ir žodžiu), nenurodant lygių, kai yra 1 -2 savaitinės dalyko pamokos, įrašu elektroniniame dienyne informuojami ne  rečiau, kaip 2 kartus per mėnesį, o esant 4 – 8 savaitinėms dalyko pamokoms per savaitę – ne rečiau, kaip 4 kartus (4 įrašai) per mėnesį;

16.3. 1-4 klasių mokinių mokymosi pasiekimai pusmečių pabaigoje fiksuojami el. dienyne, įrašant mokinio pasiektą mokymosi lygį (patenkinamas, pagrindinis, aukštesnysis) pagal pasiekimų požymius, aprašytus Bendrosiose programose. Mokiniui, nepasiekus patenkinamo pasiekimų lygio, įrašoma „nepatenkinamas“;

16.4. 1-4 klasių mokinių dorinio ugdymo (tikybos, etikos) pasiekimai pusmečių pabaigoje fiksuojami „p.p.“ (padarė pažangą), „n.p.“ (nepadarė pažangos);

16.5. Specialiųjų ugdymosi poreikių turinčių mokinių, ugdomų pagal pradinio ugdymo individualizuotą programą, bei specialiosios medicininės fizinio pajėgumo grupės mokinių padaryta arba nepadaryta pažanga fiksuojama „p.p.“, „n.p.“. Specialiųjų poreikių mokinio, kuriam rekomenduota švietimo pagalba, ugdymo rezultatai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus; mokiniui, kuriam rekomenduota mokytis pagal pritaikytą pradinio, pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, – atsižvelgiant į jo daromą asmeninę pažangą ir palyginus su jam pritaikytoje programoje numatytais pasiekimais, o mokiniui, kuriam rekomenduota mokytis pagal individualizuotą pradinio, individualizuotą pagrindinio  ugdymo programą, – atsižvelgiant į jo asmeninę daromą pažangą;

16.6. Mokytojai individualiai renkasi individualios pažangos matavimo ir vertinimo, pasiekimų vertinimo informacijos kaupimo būdus ir formas, juos aptaria metodinėje grupėje;

16.7. Baigus pradinio ugdymo programą, rengiamas pradinio ugdymo programos baigimo pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas.

16.8. 5-10 klasėse vyrauja mokytis padedantis formuojamasis vertinimas, t.y. mokinio mokymosi stebėjimas, laiku teikiamas atsakas (grįžtamasis ryšys), ugdymo turinio pritaikymas.

16.9. Mokinių pasiekimų vertinimui taikoma 10 balų vertinimo sistema:

16.9.1. aukštesnysis pasiekimų lygis

10 (dešimt) – puikiai;

9 (devyni) – labai gerai;

16.9.2. pagrindinis pasiekimų lygis

8 (aštuoni) – gerai;

7 (septyni) – pakankamai gerai;

6 (šeši) – vidutiniškai;

16.9.3. patenkinamas pasiekimų lygis

5 (penki) – patenkinamai;

4 (keturi) – pakankamai patenkinamai;

16.9.4. nepatenkinamas pasiekimų lygis

3 (trys) – nepatenkinamai;

2 (du) – blogai;

1 (vienas) – labai blogai.

16.10. dorinio ugdymo (tikybos, etikos), kūno kultūros, pasirenkamųjų dalykų, dalykų modulių programų mokinių pasiekimai vertinami įrašu „įskaityta“ arba „neįskaityta “. Įrašas „atleista“ įrašomas, jeigu mokinys atleistas pagal gydytojo rekomendaciją ir mokyklos direktoriaus įsakymą, įrašas „neatestuota“ – jeigu mokinio pasiekimai nėra įvertinti.

16.11. 5 klasių mokinių pasiekimai rugsėjo mėn. pažymiais nevertinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus, ugdymas(is) stebimas ir analizuojamas. Taikomas mokytis padedantis formuojamasis vertinimas.

16.12.  Naujai atvykusių į 6-10 klases mokinių pasiekimai rugsėjo mėn. neigiamais pažymiais nevertinami. Mokytojas taiko individualius mokinių pažinimo metodus, ugdymas(is) stebimas ir analizuojamas. Taikomas mokytis padedantis formuojamasis vertinimas.

16.13. Mokiniai ir jų tėvai su mokyklos pasiekimų vertinimo tvarka supažindinami mokslo metų pradžioje: mokiniai – pirmųjų pamokų metu, tėvai – susirinkimų, individualių pokalbių metu, mokyklos interneto puslapyje.

16.14. Mokinių pasiekimų patikrinimas diagnostiniais tikslais mokykloje atliekamas sistemingai, siekiant įvertinti, analizuoti mokinių pažangą, poreikius, kelti tolesnius mokymo ir mokymosi tikslus. Kontrolinių darbų ir testų įvertinimas: surinktų taškų skaičius dauginamas iš 10 ir dalinamas iš maksimaliai galimų surinkti taškų skaičiaus,  gautas pažymys apvalinamas pagal matematinę skaičių apvalinimo taisyklę.

16.15. Mokinių tėvai (globėjai, rūpintojai) raštu ir žodžiu informuojami apie mokinių mokymosi pasiekimus:

16.15.1. įvertinę mokinį pažymiu pamokoje, dalyko mokytojai vertinimą įrašo į elektroninį dienyną. Įvertinus neigiamai, mokytojai įvertinimą  komentuoja;

16.15.2. tėvams, neturintiems galimybės prisijungti prie elektroninio dienyno, mokykla kas mėnesį išspausdina mokinio pažangumo ir lankomumo ataskaitas (atsakingi klasių auklėtojai);

16.15.3. mokinių pažangos ir pasiekimų situacija aptariama klasių tėvų susirinkimų bei individualių pokalbių metu;

16.15.4. pastebėję problemą (mokinys nedaro pažangos, nesiruošia pamokoms, neturi priemonių, antrą kartą iš eilės įvertinamas nepatenkinamai), mokytojai informuoja mokyklos administraciją, tėvus (globėjus, rūpintojus) visais jiems prieinamais būdais (telefono skambutis, tėvų iškvietimas į mokyklą, aplankymas namuose).

16.16. Mokiniai, jų tėvai (globėjai) motyvuotus prašymus dėl pasiekimų įvertinimo objektyvumo ir atitikties bendrosiose programose numatytiems pasiekimams teikia mokyklos direktoriui.

         17. Mokykla, siekdama gerinti mokinių mokymosi pasiekimus, taiko šias priemones:

17.1. klasės auklėtojai nuolat stebi ugdytinių mokymosi pasiekimų dinamiką, asmeninę pažangą, laiku nustato, kokios reikia pagalbos mokiniui, pirmą mėnesio savaitę klasės valandėlių metu aptaria individualią pažangą;

17.2. mokykloje už mokymosi pagalbos organizavimą bei priemonių, mokymosi pasiekimų gerinimui, numatymą bei įgyvendinimą atsakingas direktoriaus pavaduotojas ugdymui;

17.3. vaiko individuali pažanga (VIP) stebima pagal Kuršėnų Pavenčių mokyklos vaiko individualios pažangos įsivertinimo tvarkos aprašą;

17.4. mokymosi pagalbą mokiniui teikia jį mokantis dalyko mokytojas, pritaikydamas tinkamas mokymo(si) užduotis, metodikas. Taip pat gali padėti pagalbos mokiniui specialistai, mokiniai.

17.5. Mokymosi pagalba teikiama  kiekvienam mokiniui, kuriam ji reikalinga:

17.5.1. esant žemiems mokinių pasiekimams,

17.5.2. mokinio pasiekimų lygis (vieno ar kelių dalykų) žemesnis, nei Pradinio ar pagrindinio ugdymo bendrosiose programose  numatyto patenkinamo lygio pasiekimai,

17.5.3. mokiniui(-iams) susiduriant su mokymosi sunkumais,

17.5.4. mokiniui nedarant pažangos,

17.5.5. siekiant kompensuoti mokymosi pasiekimų skirtumus, susidariusius dėl mokymosi pagal kitos šalies pradinio ar pagrindinio ugdymo programą,

17.5.6. kai mokinys dėl ligos ar kitų priežasčių praleido daugiau nei 3 dalyko pamokas,

17.5.7. kai kontrolinis darbas ar kitos užduotys įvertintos nepatenkinamai,

17.5.8. kai mokinys gauna kelis iš eilės nepatenkinamus konkretaus dalyko įvertinimus,

17.5.9. kai per Nacionalinį mokinių pasiekimų patikrinimą mokinys nepasiekia patenkinamo lygmens,

17.5.10. kai mokinys demonstruoja aukščiausio lygio pasiekimus.

17.6. Mokymosi pagalbos teikimo ir įgyvendinimo būdai:

17.6.1. dalyko mokytojo individuali pagalba pamokose;

17.6..2. trumpalaikės ar ilgalaikės konsultacijos;

17.6.3. pačių mokinių pagalba kitiems mokiniams;

17.6.4. galimybė atlikti namų darbus mokykloje;

17.6.5. užsiėmimai „Visos dienos mokykloje“;

17.6.6. klasės auklėtojo pagalba;

17.6.7. individuali kuratoriaus pagalba;

17.6.8. mokymosi sutartis;

17.6.9. mokomosios elektroninės programos (nuorodos į mokomąsias programas yra mokyklos interneto svetainėje).

17.7. Mokinių pasiekimų dinamiką, mokinio asmeninę pažangą, mokymosi pagalbos teikimo būdus, jos organizavimą bei teiktos mokymosi pagalbos būdų poveikį pažangai reguliariai (pusmečių pabaigoje) analizuoja ir aptaria:

17.7.1. kartą per mėnesį aptaria mokinys ir klasės auklėtoja (reikalui esant, organizuojamas pokalbis su dalyko mokytoju);

17.7.2. pasibaigus pusmečiui analizuoja vaiko gerovės komisija (reikalui esant, organizuoja pokalbius su mokiniais, mokinio tėvais bei dalyko mokytojais, pasirašomos trišales mokymosi sutartys, skiriamas kuratorius;

17.7.3. du/tris kartus per mokslo metus mokytojų taryba aptaria  klasės, dalyko, kiekvieno mokinio individualią pažangą, numato konkrečius pagalbos būdus.

         18. Neformaliojo švietimo programoms įgyvendinti skirta  valandų, vadovaujantis mokytojų siūlytomis programomis bei mokinių pasirinkimais:

Mokytojo pavardė, vardas Neformaliojo švietimo programa Valandų skaičius Klasės
Pučinskienė Gintarė Šiuolaikinių šokių  grupė „Pavenčiukai“ 2 val. 3 kl.
Kūrybiškumo studija “Scenos fabrikas” 2 val. 1-10 kl.
Lideikienė Loreta Liaudies šokių būrelis 2 val. 2a kl.
Liaudies šokių būrelis 2 val. 2b kl.
Liaudies šokių būrelis 1 val. 3b kl.
Paulauskas Paulius Būrelis „Robotika“   3 val. 5-10 kl.
Mažeikienė Dalia Būrelis „Robo –Tukas“ 2 val. 1 kl
Navickas Ramutis Sporto būrelis „Judrieji žaidimai“ 2 val. 5-7 kl.
Jakelaitytė Aistė Keramikos būrelis 2 val. 1-4 kl.
Peldžienė Ona Mokinių savivalda 2val. 5-10 kl.
Jasnauskienė Regina Sporto būrelis „Kvadratas“ 2 val. 5-6 kl.
Sporto būrelis „Žaidžiu šaškėmis“ 1 val. 1-10 kl.
Vielavičienė Vaida Vokalo studija 2 val. 1-4 kl.
2 val. 5-10 kl.
Stugienė Alma Dailės būrelis „Paletė“ 1 val. 1-4 kl.
Vainorienė Janina Būrelis „Renkuosi profesiją“ 2 val. 3-4 kl.
Radavičienė Rita Būrelis “Kūno dizainas” 2 val. 7-10 kl.
Ponomoriovas Valerijus Tinklinio būrelis 2 val. 8-10 kl.
Krepšinio būrelis 2 val. 8-10 kl.
Saliamonavičė Aneta Urbanistinio  šokio teatras 2 val. 5-10
Šiuolaikinio šokio grupė ,,Šokanti klasė” 1 val. 4 kl.
Kaminskas Raimundas Būrelis „Virtualus pasaulis“  1 val. 7-10 spec. kl.
Kančauskienė Rita Smalsučių klubas 1 val. 1-6 spec. kl.
Saldauskienė Jūratė Būrelis „Atradimų pasaulyje“ 1 val. 5-9 spec. kl.

 

 

18.1. Neformaliojo vaikų švietimo veikla įrašoma į neformaliojo ugdymo tvarkaraštį, organizuojama po pamokų.

18.2. Neformaliojo vaikų švietimo veiklai vykdyti gali būti  formuojamos heterogeninės neformaliojo ugdymo grupės iš 1-4, 5-10 klasių mokinių. Minimalus mokinių skaičius grupėje – 15.

18.3. Mokykla kiekvienų mokslo metų pabaigoje tiria mokinių neformaliojo švietimo poreikius, siūlo neformaliojo švietimo programas. Mokslo metų pradžioje tikslina mokinių poreikius, pagal gautus mokinių, mokinių tėvų, globėjų prašymus.

         19. Mokyklos ugdymo turiniui įgyvendinti klasė dalijama į grupes arba sudaromos laikinosios grupės:

 • dorinio ugdymo (tikybos ir etikos) 1-10 klasėse, jei mokoma abiejų dalykų, mokymui. Minimalus mokinių grupėje skaičius: 1-10 klasėse – 10 mokinių. Esant mažesniam mokinių skaičiui, laikina grupė sudaroma iš paralelės ar kitų tos pačios programos klasių mokinių;
 • užsienio kalbai mokyti 2-4 klasėse, jei klasėje yra 20 ir daugiau mokinių;
 •  užsienio kalbų (1-osios ir 2-osios) mokymui 5-10 klasėse, jei klasėje yra daugiau kaip 21 mokinys. Sudaromos laikinos grupės iš ne mažiau kaip 5 mokinių, jungiant paralelėse ar gretutinėse klasėse tos pačios užsienio kalbos besimokančius mokinius.
 • informacinių technologijų 5-7, 9-10 klasėse mokymui kompiuterių klasėje, jei klasėje yra daugiau kaip 19 mokinių;
 •  technologijų 5-10 klasėse mokymui, jei klasėje yra daugiau kaip 19 mokinių;
 •  grupinėms konsultacijoms;
 •  specialiajai pedagoginei pagalbai teikti;
 •  pasirenkamųjų dalykų pamokų, konsultacijų 5-8 klasėse laikinos grupės sudaromos pagal mokinių pasirinkimus, poreikius bei mokyklos galimybes. Vienoje grupėje gali būti iki 25 mokinių. Mokinių skaičius grupėje gali kisti, jei mokiniai atvyko ar išvyko per mokslo metus;
 • neformaliojo ugdymo veiklos grupėje minimalus mokinių skaičius yra 15 mokinių.

            20. Pamokos, skirtos mokinio ugdymosi poreikiams tenkinti, skiriamos pasirenkamiesiems dalykams „Socialinių ir emocinių įgūdžių ugdymas“ -1-ose klasėse -0,5 pamokos, 2-10 klasėse, skiriant po 1 savaitinę pamoką

            21. Specialioji pedagoginė pagalba teikiama vadovaujantis Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. liepos 8 d. įsakymu Nr. V-1228 (Žin., 2011, Nr. 92-4395), kai ją skiria Pedagoginė psichologinė tarnyba ar mokyklos Vaiko gerovės komisija, įvertinus mokinio raidos sutrikimą ir specialiuosius ugdymo(si) poreikius.

21.1. Mokiniai, turintys specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdomi pagal Bendrąsias, pritaikytas ar individualizuotas Bendrąsias dalykų programas, atsižvelgiant į mokinių ugdymo(si) poreikius ir sutrikimus, pedagoginės psichologinės tarnybos ir/ar mokyklos Vaiko gerovės komisijos rekomendacijas.

21.2. Mokykla mokinio, turinčio specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymą organizuoja, vadovaudamasi Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011 m. rugsėjo 30 d. įsakymu Nr. V-1795 (Žin., 2011, Nr. 122-5771), ir sudarydama specialiųjų ugdymosi poreikių turinčio mokinio individualų ugdymo planą.

21.3. Mokiniui, besimokančiam pagal pradinio ar pagrindinio ugdymo individualizuotą programą specialiojo ugdymo klasėse, ugdymo plane numatoma specialioji pedagoginė ir/ar specialioji pagalba sutrikusioms funkcijoms lavinti.

21.4. Bendrojo ugdymo dalykų programas mokiniui, turinčiam specialiųjų ugdymosi poreikių, pritaiko arba individualizuoja mokytojas, atsižvelgdamas į mokinio gebėjimus ir galias bei specialiojo pedagogo ir/ar kitų Vaiko gerovės komisijos narių, pedagoginės psichologinės tarnybos rekomendacijas.

21.5. Pedagoginę, specialiąją pedagoginę, socialinę pedagoginę ir specialiąją pagalbą (toliau – Švietimo pagalba) specialiųjų poreikių mokiniams mokykloje teikia  mokytojas,  specialusis pedagogas, socialinis pedagogas, logopedas, mokytojo padėjėjas.

21.6. Klasės, dalyko mokytojas:

21.6.1. pildo švietimo pagalbos teikimo formas, rengia pritaikytas, individualizuotas programas mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymo(si) poreikių;

21.6.2. taiko individualias specialiųjų poreikių mokinių ugdymo(si) strategijas ir metodus, atsižvelgiant į mokinio raidos ypatumus, gebėjimus;

21.6.3. rengia specialiųjų poreikių mokiniams savarankiškus, kontrolinius darbus, individualizuoja bei diferencijuoja užduotis, atitinkančias mokinio realų žinių ir gebėjimų lygį;

21.6.4. informuoja tėvus apie specialiųjų poreikių mokinio ugdymo(si) dinamiką, patiriamus mokymo(si) sunkumus;

21.6.5. bendradarbiauja su Vaiko gerovės komisija, specialiųjų poreikių mokinio klasės vadovu;

21.6.6. pildo specialiųjų poreikių mokinio, kuriam skirta švietimo pagalba arba ugdymas pritaikant, individualizuojant dalykų Bendrąsias programas, pasiekimų dinamiką (pusmečio ir mokslo metų pabaigoje).

21.7. Specialiųjų poreikių mokinio, kuriam rekomenduota švietimo pagalba, ugdymo rezultatai vertinami pagal Bendrosiose programose numatytus pasiekimus; mokiniui, kuriam rekomenduota mokytis pagal pritaikytą pradinio, pritaikytą pagrindinio ugdymo programą, – atsižvelgiant į jo daromą asmeninę pažangą ir palyginus su jam pritaikytoje programoje numatytais pasiekimais, o mokiniui, kuriam rekomenduota mokytis pagal individualizuotą pradinio, individualizuotą pagrindinio  ugdymo programą, – atsižvelgiant į jo asmeninę daromą pažangą

21.8. Mokyklos Vaiko gerovės komisijos ir pedagoginės psichologinės tarnybos siūlymu, mokinio tėvų (globėjų, rūpintojų) pritarimu, specialiųjų poreikių mokinys, turintis intelekto sutrikimų ir besimokantis specialiojo klasėje pagal individualizuotas pradinio ugdymo programas  nesimoko užsienio kalbos, besimokantis pagal individualizuotas pagrindinio ugdymo programas, specialiojo ugdymo klasėje mokosi tik vienos užsienio kalbos, vietoj gamtamokslinio ugdymo srities kelių dalykų (fizikos ir chemijos), rinkasi integruoto gamtos mokslo pamokas, technologijų dalyko   kiekvienoje klasėje mokoma proporcingai paskirstant laiką tarp:  vienas pusmetis – mitybos, tekstilės programai įgyvendinti, kitas pusmetis -  konstrukcinių medžiagų technologijų programoms įgyvendinti.

21.9. Mokiniui, kuris mokosi pagal pagrindinio ugdymo individualizuotą programą dėl vidutinio intelekto sutrikimo, besimokančiam klasėje, skirtoje mokiniams, turintiems intelekto sutrikimą, individualus ugdymo planas rengiamas vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 7-o priedo 8 punktu, mokiniui, kuris mokosi pagal  Socialinių įgūdžių ugdymo programą, individualus ugdymo planas rengiamas vadovaujantis bendrųjų ugdymo planų 7-o priedo 14 punktu.

22. Vadovėlių ir mokymo(si) priemonių pasirinkimas 1-4 klasėse:

 • I – IV klasių mokiniai pasaulio pažinimo ir muzikos mokosi iš „Šok“ serijos vadovėlių:  „Gilė“, „Vieversys“, 3,4 klasių mokiniai  lietuvių kalbos ir matematikos – iš vadovėlio „Pupa“, „Riešutas“.  1, 2 klasių mokiniai lietuvių kalbos ir matematikos mokosi iš vadovėlių „Taip“. Klasės mokytojas, atsižvelgdamas į klasės mokinių mokymosi lygį, renkasi papildomus  vadovėlius ir mokymo(si) priemones.
 •  2018-2019 m.m.tėvų pritarimu 2-7 klasės įsigijo licenzijas ir galimybę mokytis iš elektroninių pratybų EMA 2,3,4 – matematikos dalyko, 3, 4-os klasės – pasaulio pažinimo dalyko, 7b – matematikos, 6 klasės – geografijos dalyko.

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai