Išorinis vertinimas

ŠIAULIŲ R. KURŠĖNŲ PAVENČIŲ MOKYKLOS IŠORINIO VERTINIMO

ATASKAITA

Vizito laikas – 2015 m. lapkričio 23-27 d.

Vizito tikslas – mokyklų veiklos kokybės išorinis vertinimas.

Išorės vertintojų komanda:

Vadovaujančioji vertintoja – Vitalija Dziuričienė.

Išorės vertintojai: Virginija Kuzmienė, Asta Martinkienė, Darius Talijūnas, Nijolė Pupinienė, Rita Vaigauskienė, Diana Gribauskienė.

Šiaulių r. Kuršėnų Pavenčių mokykla – viena iš keturių miesto bendrojo ugdymo įstaigų, nuo 2012-09-01 reorganizuota iš vidurinės į pagrindinę mokyklą, vienintelė rajone plėtojanti visiems prieinamą inkliuzinį ugdymą, įgyvendinanti „Mokykla visiems“ idėją. 2015 m. rugsėjo 1 d. duomenimis 25-iuose klasių komplektuose mokosi 467 mokiniai, dirba 64 pedagoginiai darbuotojai ir 35 aptarnaujančio personalo darbuotojai. Mokyklai vadovauja direktorė Janina Banienė. 2010 m. mokykla renovuota. Yra sporto, aktų salės, valgykla, bendrabutis, biblioteka – skaitykla, pradinio, specialiojo ugdymo ir kitų mokomųjų dalykų kabinetai.

Išorės vertintojai stebėjo 107 pamokas, 14 pamokų-užsiėmimų specialiojo ugdymo klasėse, tris logopedės, specialiosios pedagogės pratybas, 11 neformaliojo švietimo užsiėmimų, penkias klasės valandėles, vieną priešmokyklinės ugdymo grupės užsiėmimą, gilinosi į mokinių, mokytojų ir specialistų veiklą pamokose, mokyklos vadovų, mokytojų, klasių vadovų ir aptarnaujančio personalo darbą kabinetuose, koridoriuose ir kitose mokyklos patalpose. Vizito metu išorės vertintojai kalbėjosi su mokyklos, metodinės, mokinių savivaldos nariais, klasių tėvų atstovais, Įsivertinimo grupės, Vaiko gerovės komisijos nariais, socialiniais partneriais, mokyklos darbuotojais, mokiniais. Analizuoti mokyklos veiklos, mokinių pasiekimų ir pažangos fiksavimo dokumentai.

Vertinant vadovautasi Bendrojo lavinimo mokyklų veiklos kokybės išorinio vertinimo tvarkos aprašu, Mokyklų išorės vertintojų elgesio kodeksu, informacijos fiksavimo formomis. Vertintojai naudojosi tais pačiais, kaip ir Bendrojo lavinimo mokyklos veiklos kokybės, įsivertinimo veiklos rodikliais.

Išorės vertintojai taikė penkių vertinimo lygių skalę:

 •  ,,labai gerai“ – suprasdami, kad veikla pamokoje yra nepriekaištinga, veiksminga, savita, kūrybiška, o mokytojo patirtį galima paskleisti už mokyklos ribų;
 •  „gerai“ – suprasdami, kad veikla pakankamai kryptinga, tinkama, lanksti, turinti savitų bruožų, o mokytojų patirtį verta skleisti mokykloje;
 •  „neblogai“ – suprasdami, kad veikla yra priimtina, vidutiniška, ne visuomet prasminga ir veiksminga; t.y. veikla mokykloje tinkama, bet yra ką tobulinti, verta sustiprinti ir išplėtoti;
 •  „prastai“ – suprasdami, kad veikla neperspektyvi, neveiksminga, nekonkreti, rizikinga – būtina tobulinti;
 •  ,,labai prastai“ – suprasdami, kad veiklą būtina iš esmės keisti.

 

MOKYKLOS STIPRIEJI IR TOBULINTINI VEIKLOS ASPEKTAI

Mokyklos stiprieji veiklos aspektai

 1.  Etosas (1.1. – 4 lygis).
 2.  Aplinkos jaukumas (1.3.3. – 4 lygis).
 3.  Mokyklos ryšiai (1.4. – 4 lygis).
 4.  Mokymo ir gyvenimo ryšys (2.3.2. – 3 lygis).
 5.  Įsivertinimas pamokoje (2.6.2. – 2 lygis, nurodytas požymis – 3 lygis).
 6.  Mokinių dalyvavimas ir pasiekimai konkursuose, olimpiadose, varžybose (3.2.2. – 4

lygis).

 1.  Bendroji rūpinimosi mokiniais politika (4.1.1. – 4 lygis).
 2.  Socialinė pagalba (4.2.3. – 4 lygis).
 3.  Specialusis ugdymas (4.3.1. – 2 lygis, nurodytas požymis – 4 lygis).
 4.  Lėšų pritraukimas vykdant projektinę veiklą (5.5.1. – 3 lygis, nurodytas požymis – 4

lygis).

Tobulintini mokyklos veiklos aspektai

 1.  Mokymosi pasiekimų lūkesčiai (1.2.2. – 2 lygis).
 2.  Mokyklos ugdymo planas (2.1.2. – 2 lygis).
 3.  Konkretaus išmokimo planavimas ir mokinių pažanga pamokoje (2.2.1., 3.1.1. – 2 lygis).
 4.  Mokymosi veiklos diferencijavimas (2.5.2. – 2 lygis).
 5.  Įsivertinimo rezultatų panaudojimas bei planų kokybė ir dermė (5.1.3., 5.2.2. – 2 lygis).

Pamokų laikas

1 pamoka 8:00-8:45
2 pamoka 8:55-9:40
3 pamoka 9:55-10:40
4 pamoka 11:00-11:45
5 pamoka 12:05-12:50
6 pamoka 13:00-13:45
7 pamoka 13:55-14:40

Naujausi įrašai

Archyvai

Komentarai